Download som PDF          Download English PDF

 

Generelle salgs- og leveringsbetingelser – erhvervsdrivende/offentlige myndigheder
 
1. Generelt
Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder alle leverancer fra Uno-X Smøreolie A/S, CVR-nr. 32 06 80 57 (”Uno-X”), til erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder (”Kunden”). Ved erhvervsdrivende menes en fysisk eller juridisk person, som hovedsagelig handler som led i erhverv. 
Kundens eventuelle standardvilkår for køb er kun gældende såfremt det er skriftligt bekræftet af Uno-X senest på aftaleindgåelsestidspunktet, eller ved aftaleindgåelse over telefonen, efterfølgende bekræftet skriftligt. Dette gælder uanset om sådanne vilkår er skrevet på Kundens ordrebestilling eller henvist til på anden måde i Kundens kommunikation med Uno-X. Såfremt det er aftalt, at Kundens vilkår for køb også er gældende mellem parterne, og der er uoverensstemmelser mellem Uno-X og Kundens leveringsbetingelser/standardvilkår for køb, skal Uno-X’ salgs- og leveringsbetingelser have forrang. Modstående eller afvigende bestemmelser finder kun anvendelse, såfremt Uno-X skriftligt har accepteret disse. Krav om skriftlighed i disse salgs- og leveringsbetingelser kan opfyldes ved brug af e-mail, tekstbesked (SMS), brev eller lignende varigt medie. 
Medmindre andet er aftalt, finder reglerne i lovbekendtgørelse nr. 140 af 17 februar 2014 om køb (Købeloven) anvendelse.  
 
2. Bestilling og kreditvurdering 
Uno-X’ tilbud til Kunden er ikke bindende for Uno-X og skal alene ses som opfordring til Kunden om at gøre tilbud.
Bestilling anses som bindende, når den er registreret hos Uno-X, det vil sige når ordren er modtaget hos Uno-X’ kundemodtagelse per telefon/e-mail eller opført i Uno-X’ online bestillingssystem. Når bestillingen er registreret hos Uno-X’ kundemodtagelse, sendes en endelig ordrebekræftelse til Kunden. Kunden har ansvaret for at kontrollere, om ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med Kundens bestilling. 
Uno-X forbeholder sig retten til løbende at vurdere Kundens kreditværdighed og kan på grundlag af Kundens eventuelle manglende kreditvurdering, annullere hele eller dele af bestillingen. Uno-X kan desuden kræve forudbetaling på grund af Kundens kreditvurdering. Enhver afvisning heraf anses for uberettiget ophævelse af aftalen.  
3. Levering 
Medmindre andet er aftalt, skal levering ske på Kundens forretningssted. Medmindre andet er aftalt, eller fremgår af denne bestemmelse, betragtes produkterne som leveret på det tidspunkt de er stillet til Kundens rådighed på det aftalte leveringssted, herunder når produkterne er påfyldt Kundens anlæg, såfremt dette er aftalt. Risikoen for produkterne overgår på dette tidspunkt fra Uno-X til Kunden.
Uno-X er berettiget til at foretage dellevering af produkterne og at fakturere for hver dellevering. 
Der foreligger ikke forsinkelse såfremt Uno-X leverer produkterne til Kunden indenfor 30 kalenderdage fra det aftalte leveringstidspunkt, hvorfor Kunden ikke derved fritages fra sin betalingsforpligtelse i henhold til Aftalen. Overskridelse af det aftalte leveringstidspunkt med mere end 40 kalenderdage anses som væsentlig misligholdelse af aftalen med Kunden.  
I tilfælde af force majeure-lignende tilstande, jf. punkt 15 nedenfor, må længere leveringstid påregnes af Kunden. En sådan forlænget leveringstid er ikke at betragte som forsinkelse i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser. Forhindres levering i mere end 3 -tre- måneder som følge af forhold oplistet i punkt 15 nedenfor, kan begge parter annullere aftalen med 14 kalenderdages skriftligt varsel.
 
4. Pris 
Medmindre andet er aftalt med Uno-X eller Uno-X’ repræsentant, sker prisberegning på basis af Uno-X’ prisliste som gældende på ordreafgivelsestidspunktet. Priserne er angivet ekskl. moms. En eventuelt aftalt rabat beregnes ud fra produktprisen ekskl. udgifter til emballage, spildoliegebyr og punktafgifter. Eventuelle rabatter gælder ikke særlige tilbud og kampagner, medmindre andet er aftalt. Uno-X forbeholder sig ret til at afvise tilbud modtaget på baggrund af Uno-X’ prisliste. 
Uno-X tager forbehold for prisstigninger pålagt af myndighederne i form af f.eks. skatte- og/eller afgiftsstigninger. Priser angivet i tilbud fra Uno-X og som fremgår af ordrebekræftelsen fra Uno-X er bindende, medmindre det er et resultat af en åbenlys fejl, uanset om det er til Uno-X eller Kundens fordel. 
Med forbehold for force majeure (jf. punkt 15 nedenfor) leveres produkterne fragtfrit i Danmark til Kundens adresse. Omstændigheder, såsom force majeure, der betyder fragtudgift for kunden, kan opstå og varsles altid inden levering.
Ved leverancer under 100 liter/-kg og fakturabeløb under kr. 2.000,00 ekskl. afgifter, spildoliegebyr og moms pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 175,00 ekskl. moms. Ved leverancer i bulk (tankvogn) er minimumsbestillingen 1.000 liter.
 
5. Betaling 
 
5.1 Generelt
Uno-X sender faktura for de leverede produkter til Kunden pr. e-mail, medmindre andet er aftalt. Betaling med frigørende virkning kan kun ske til Uno-X’ konto. Ved aftale om kontant betaling menes, at Kunden skal forudbetale i henhold til ordrebekræftelsen, og at produkterne ikke leveres før betaling er modtaget og registreret på Uno-X’ konto, eller at Kunden fremlægger gyldig kvittering for overførsel til Uno-X’ konto. 
Betaling skal ske i den valuta, der er angivet i aftalen eller ordrebekræftelsen.
 
5.2 Betalingsvilkår 
Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske senest 15 kalenderdage fra fakturadatoen. Enhver indsigelse mod en faktura skal meddeles Uno-X inden 3 hverdage fra faktureringsdatoen. Herefter anses Kunden for at have accepteret fakturaen. 
5.3 Forsinket betaling 
Ved forsinket betaling påløber renter med 1,5 % af det udestående beløb per påbegyndt måned fra skyldig fakturas forfaldsdato, såfremt der ikke forinden er sket betaling.  
 
5.4 Inkasso 
Ved fortsat forsinket betaling er Kunden forpligtet til at erstatte Uno-X’ rimelige og relevante omkostninger til udenretslig inddrivelse af kravet.
5.5 Tilbageholdelse pga. modkrav 
Kunden har ikke ret til at tilbageholde nogen del af betalingen på grund af eventuelle modkrav mod Uno-X, uanset om modkrav er anerkendt af Uno-X.
6. Oplysninger om egenskaber og anvendelse
Uanset om produkterne er specielt indhentet eller fremstillet på Kundens anmodning, garanterer Uno-X ikke for, at produkterne er egnet til det af Kunden forudsatte formål. Kunden er selv ansvarlig for at undersøge, om produkterne er egnet til det formål, som Kunden ønsker at anvende dem til. 
7. Kundens undersøgelsespligt og reklamation  
Kunden skal på tidspunktet for overtagelse af produkterne kontrollere, at produkterne er i overensstemmelse med Kundens bestilling. Såfremt emballagen er synligt beskadiget, skal dette noteres af Kunden på leveringsseddelen. Kunden kan kun kræve omlevering af produkterne i tilfælde af, at selve produkterne er beskadiget.
Hvis Kunden ønsker at gøre et mangelskrav gældende, skal Kunden uden unødigt ophold reklamere over for Uno-X. Uno-X kan kræve, at Kunden sender billeddokumentation for mangelskravet. Reklamation skal i alle tilfælde senest ske 14 kalenderdage efter levering. Hvis Kunden ikke reklamerer som foreskrevet, mister Kunden retten til at fremsætte krav mod Uno-X i anledning af det pågældende forhold. 
Såfremt spørgsmål om Kundens mangelskrav ikke kan løses i mindelighed, og Kunden ikke anlægger søgsmål mod Uno-X senest 12 måneder fra leveringsdatoen, anses kravet for at være forældet.
Kundens fremsættelse af mangelskrav fritager ikke denne for betaling for produkterne.
 
 
8. Returnering
Returnering accepteres kun efter aftale med Uno-X eller Uno-X’ repræsentant. Uno-X forestår returneringen ved aftale med en transportør. Når returprodukterne er afhentet, sender Uno-X kreditnota til Kunden med angivelse af årsagen for returnering. Alle returneringer skal ske i original, ubrudt og ubeskadiget emballage. Uno-X tager ikke tomme containere retur.
 
Såfremt returneringen skyldes fejl eller mangelfuld leverance fra Uno-X’ side, sker returneringen uden omkostninger for Kunden. Den fakturerede værdi af produkterne krediteres Kunden. Såfremt returneringen skyldes Kundens forhold, faktureres Kunden fragten for forsendelsen og Kunden krediteres 75 % af den fakturerede værdi af produkterne. Kreditering ved returnering forudsætter godkendelse af det returnerede produkt af Uno-X’ modtagerkontrol.
 
9. Afhentning af spildolie 
For produkter, der er pålagt spildoliegebyr, tillægges den til enhver tid gældende produktpris et spildoliegebyr på kr. 0,06 ekskl. moms pr. liter for afhentning af spildolie . Den indsamlede spildolie går til rensning og genanvendelse på godkendte oparbejdningsanlæg, hvor det genraffineres til baseolie. Afhentning foretages af operatør Marius Pedersen A/S, der også forestår indberetning af Kundens miljødata til myndighederne. Kunden modtager en kvittering, når der afhentes spildolie hos Kunden. Kunden kan ved henvendelse til Marius Pedersen A/S modtage en historisk oversigt over afhentede mængder spildolie. Oversigten kan anvendes som dokumentation i forbindelse med miljøtilsyn.
10. Ansvarsbegrænsning 
Uno-X er ikke ansvarlig for tab eller skade, hvad end det er personskade eller tingsskade, som måtte opstå som følge af Kundens brug eller opbevaring af produkterne, medmindre skaden/tabet skyldes produktionsfejl ved selve produkterne. Uno-X er ikke ansvarlig for skade eller tab, der efter Uno-X’ vurdering er forårsaget af andre produkter/forhold, der er anvendt sammen med produkterne, eller såfremt skaden eller tabet er forårsaget af Kundens handlinger, forsømmelse, fejlbrug eller uagtsomhed i øvrigt ved anvendelse af produkterne. 
 
Uno-X er under ingen omstændigheder ansvarlig for Kundens indirekte tab. Ved indirekte forstås blandt andet – men ikke begrænset til – tab som følge af skade på andet end produkterne selv, tab opstået som følge af produkternes egen beskaffenhed, tab af fortjeneste af enhver art, mistede besparelser, tab af goodwill samt erstatningskrav fra tredjemand. 
 
Såfremt Uno-X måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Uno-X skadesløs for skade og tab, medmindre Uno-X er ansvarlig for den opståede skade eller tab som følge af produktionsfejl, eller såfremt skaden eller tabet er forårsaget af Kundens handlinger, forsømmelse, fejlbrug eller uagtsomhed i øvrigt ved anvendelse af produkterne. Disse begrænsninger i Uno-X’ ansvar gælder ikke, såfremt Uno-X har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.  
 
Uno-X kan alene holdes ansvarlig for direkte økonomisk tab, som med rimelighed kunne forudses som en mulig konsekvens af Uno-X’ fejl eller forsømmelse. Uno-X samlede ansvar er under alle omstændigheder begrænset til kontraktbeløbet for den/de skadevoldende leverance(r).
 
11. Suspension af leveringspligt ved misligholdelse  
Ved misligholdelse med betaling eller anden misligholdelse fra Kundens side, forbeholder Uno-X sig retten til ikke at foretage yderligere leverancer i henhold til aftalen, eller til kun at levere mod kontant betaling på bestillingstidspunktet for den aktuelle leverance, indtil misligholdelsen er ophørt. 
 
Såfremt Kunden har undladt at betale ved forfaldstid, og/eller der foreligger en åbenbar risiko for misligholdelse på grund af Kundens svækkede betalingsevne, forbeholder Uno-X sig ret til at betragte hele leverancen og eventuelle mellemværender mellem Uno-X og Kunden som forfaldne til betaling. Ikke-leverede bestillinger udføres i så fald kun mod kontant forudbetaling. 
 
12. Ophævelse
Begge parter har ret til at hæve aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt den anden part væsentligt misligholder sine forpligtelser efter aftalen. 
 
Ved ophævelse ophører parternes rettigheder og pligter efter denne aftale i henhold til dansk rets almindelige regler og eventuelle tillægsaftaler om lån af udstyr ophører ligeledes.  
 
13. Force majeure 
Uno-X anses ikke for ansvarlig, såfremt levering af bestillinger er umuligt eller uforholdsmæssigt byrdefuldt på grund af force majeure-lignende tilstande, herunder strejke, brand, krig, beslaglæggelse, konfiskering, valutarestriktioner, optøjer og forstyrrelse af den offentlige orden, generel råvaremangel, forsyningsafbrydelser, ekstraordinære myndighedspålæg, misligholdelse hos evt. underleverandører samt øvrige omstændigheder uden for Uno-X’ rimelige kontrol og som Uno-X ej rimeligvis burde have undgået. Såfremt Uno-X rammes af sådanne force majeure-lignende forhold, har Uno-X ret til at hæve aftalen med 90 kalenderdages skriftligt varsel eller med 30 kalenderdages skriftligt varsel helt eller delvist suspendere eventuelle leveringsforpligtelser over for Kunden, inden forholdene har normaliseret sig. Begge parter kan annullere kontrakten med 14 kalenderdages skriftligt varsel, hvis levering efter ovenstående forhindres i mere end 3 -tre- måneder.
 
14. Behandling af personoplysninger
Behandling af personoplysninger, der er registreret i forbindelse med bestilling af produkterne, er underlagt fortrolighed og reglerne i lov nr. 502 af 23. maj 2018 – databeskyttelsesloven samt GDPR. Kunden betragtes som en registreret person og kan kræve oplysninger om, hvad der er registreret om ham, og til hvilke formål oplysningerne bruges. Videregivelse til tredjepart kan kun finde sted, når det anses som nødvendigt for at beskytte Kundens rettigheder og forpligtelser i kontraktforholdet. Uno-X har ret til at benytte databehandlere, der får adgang til oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af opgaver for Uno-X i forbindelse med de ydelser, der leveres i henhold til denne aftale.
 
Personlige oplysninger som nævnt ovenfor vil blive brugt til forskellige formål, herunder:
 
- styring af kundeforhold
- opfyldelse af Uno-X’ rettigheder og forpligtelser over for Kunden og tredjepart, og
- lovkrav.
 
Desuden kan personlige oplysninger bruges til at følge op på kundeforholdet på den bedst mulige måde, herunder ved at give information om og markedsføring af produkter og tjenester, som Uno-X tilbyder. En sådan opfølgning skal altid overholde de markedsføringsretlige bestemmelser om lovlig reklame, og markedsføring vil kun ske til eksisterende kunder og henvise til sådanne produkter, der anses for at svare til de tjenester, der tilbydes i henhold til denne aftale.
 
Yderligere information om hvordan personlige oplysninger behandles i Uno-X Smøreolie A/S i forbindelse med kundeforholdet, findes på https://yxlube.dk/footer/yxlube-dk/privatlivspolitik
 
15. Pant
Uno-X har ejendomsforbehold i de leverede produkter, indtil købsprisen plus eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 6. august 2019 om kreditaftaler kapitel 10 og 11.
 
16. Tvistløsning
Disse salgs- og leveringsbetingelser og kontrakten, herunder ordrer i henhold til sådanne kontrakter, er underlagt af og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i tilknytning til betingelserne og/eller kontrakten, herunder ordrer under sådanne kontrakter, skal udelukkende afgøres af domstolene i Danmark, med Københavns Byret som værneting.